Indikační seznam

 • I/1 – onkologická onemocnění (K, P)
 • VI/2 – polyneuropatie s paretickými projevy (K, P)
 • VI/3 – kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem (K, P)
 • VI/7 – roztroušená sklerosa a jiná demyelinizační onemocnění v remisi (K, P)
 • VI/8 – nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní (K, P)
 • VI/9 – syringomyelie s paretickými projevy (K)
 • VI/10 – dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti (K, P)
 • VI/11 – Parkinsonova nemoc (K, P)
 • VII/1 – revmatoidní artritis I. až IV. stadia včetně juvenilní artritis (K, P)
 • VII/2 – Bechtěrevova nemoc (ankylozující spondylitis) (K, P)
 • VII/3 – ostatní séronegativní spondartritis ( psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní – parainfekční ) a sekundární artritis (K, P)
 • VII/4 – mimokloubní revmatismus a difúzní onemocnění pojiva (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy) (K, P)
 • VII/5 – osteoporóza s komplikacemi a kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání (K, P)
 • VII/6 – bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání (K, P)
 • VII/7 – koxartroza a gonartroza (K, P)
 • VII/8 – artrózy v ostatních lokalizacích a artropatie (K, P)
 • VII/9 – chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu (K, P)
 • VII/10 – stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady (K)
 • VII/11 – stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního (K, P)
 • VII/12 – stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybaven protézou (K)

K – komplexní lázeňská léčba

P – příspěvková lázeňská léčba

Kontraindikace lázeňské léčby

Příloha k nařízení vlády ČR č. 50/1993 Sb.

 1. Infekční nemoci přenosné na člověka a bacilonosičství, zejména břišního tyfu a paratyfu. Je-li některá nemoc, infikovaná pro lázeňskou péči, sdružena s tbc dýchacího ústrojí nebo jinou formou tbc, může být lázeňská péče navržena a povolena jen takové osobě, která již byla vyřazena z dispenzárních skupin aktivní tuberkulózy.
 2. Všechny druhy nemoci v aktutním stadiu.
 3. Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie.
 4. Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci.
 5. Labilní diabetes mellitus (s výjimkou u dětí a dorostu) a dekompensovaný diabetes mellitus.
 6. Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu.
 7. Kachexie všeho druhu.
 8. Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci.
 9. Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny, pak může být lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči. Pro indikační skupinu XXVI není epilepsie kontraindikací.
 10. Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti.
 11. Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.
 12. Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze (s výjimkou nevidomých). Přijetí nemocného (zpravidla s průvodcem) je popř. možné po předchozím dojednání s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.
 13. Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna. Neplatí pro indikační skupinu XXVI a indikaci XXIII/2.
 14. Kouření u dorostu a u nemocných s indikacemi skupiny II, V a VI.
 15. Těhotenství.
 16. Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu. (Netýká se indikací skupiny X.)
 17. Hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (-120 mm Hg).